NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it


Adopce (osvojení)
Je institut, který má v největší možné míře vytvořit vztahy jaké jsou mezi rodiči a jejich dětmi tam, kde se přirozené podmínky pro rodičovský vztah nemohou v plné míře uplatnit. Je státem garantovaný a zákonem ošetřený typ náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jakoby byli biologickými rodiči. O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, a mezi osvojencem a příbuzným osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí.

 


Pěstounská péče
Je formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali, vychovávají ho a starají se o něj. Naše legislativa nezná pojem hostitelská péče, ale k její realizaci vede snaha odpovědných pracovníků umožnit život v rodině těm dětem, které nejsou právně volné. Je vždy krátkodobá, časově omezená (víkend, prázdniny, svátky,…). U hostitelské péče je podmínkou stejné prověření, jako u osvojení či pěstounské péče.


Poručenství
Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven, nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. (Zákon o rodině § 78)

 


Opatrovnictví
Vedle případů střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů navzájem (§ 37 odst. 1), ohrožení majetkových zájmů dítěte (§ 37b), omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 2) a řízení o osvojení (§ 68b), ustanoví soud opatrovníka též v případech, kdy je to v zájmu dítěte z jiných důvodů třeba. (odst. 1). V takových případech lze ustanovit opatrovníkem i orgán sociálně právní ochrany dětí. (odst. 2) (Zákon o rodině § 83)

 


Náhradní výchovná péče
Je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině – nejčastější formou je ústavní péče (kojenecké ústavy, dětské domovy), kde je dítě vychováváno většinou až do své dospělosti.

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Problematika
následující strana [2]
poslední strana [1]
1 / 1