NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it


Problematika dětí očima zákonů a vyhlášek


Sociálně-právní ochrana dítěte je podle § 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákon o SPO) chápána jako ochrana práva dítěte na zajištění práva na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

 

Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Z této skutečnosti je zřejmé, že právní úpravu ochrany dítěte nelze zahrnout do jediného právního předpisu.

 


Úmluva o právech dítěte


První mezinárodní právně závazný dokument zaměřený výhradně na práva dětí. Byla vyhlášena v roce 1989. Zdůrazňuje přednost rodinné výchovy před dalšími formami. Rámcově upravuje  práva dětí žijící mimo vlastní rodinu.

Úmluvu o právech dítěte si můžete stáhnout zde.

Zákon o rodině


Zákon o rodině (94/1963 Sb. ve znění pozdějších úprav) vytváří legislativní rámec  pro dvě základní formy náhradní rodinné péče – osvojení a pěstounskou péči.  Definuje práva a povinnosti všech zúčastněných stran a upravuje podmínky, za kterých může k pěstounské péči nebo osvojení dojít. Ošetřuje rovněž institut poručenství a opatrovnictví.


Zákon o rodině je ke stažení zde.

 


Zákon o sociálně právní ochraně dětí


Tento zákon (359/1999 Sb. ve znění pozdějších úprav) definuje povinnosti a kompetence krajských a obecních úřadů vůči žadatelům o osvojení a pěstounskou péči (poradenství, výběr, příprava). Konkretizuje náplň činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí v procesu svěřování dětí do výchovy jiných osob než rodičů. Upravuje podmínky pěstounské péče po přechodnou dobu. Určuje ústavním zařízením informovat pověřené místní úřady o dětech vhodných do osvojení či pěstounské péče.


Znění toho zákona si můžete stáhnout zde.

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Problematika
následující strana [2]
poslední strana [2]
1 / 2